Advies beleidskader Sociaal Domein

Datum advies:                20 januari 2023

Onderwerp:                    conceptplan beleidskader Sociaal Domein                       

Betreffende stuk:           Opgesteld:         januari 2023

Ontvangen:

Reactie:             

Geacht college,

Met grote belangstelling hebben we het concept beleidskader Sociaal Domein gelezen en bestudeerd.

Graag spreken wij onze waardering uit voor de wijze waarop u dit document tot stand heeft gebracht, met grote betrokkenheid van de samenleving, en voor de toegankelijke indeling en – in elk geval voor ingewijden – begrijpelijke taal.

Gezien de reikwijdte van dit plan hebben we ook input gevraagd bij de SOL, Duwgroep, DAVA en uiteraard, zoals gevraagd, bij de CRL, alsmede bij het pleegoudercafé.

Dan blijkt dat het voor mensen die minder bekend zijn met deze materie het overwegen waard is een korte samenvatting te maken in voor alle inwoners begrijpelijke taal.  De slogan moet zijn: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden””. .   Aandachtspunt moet tevens zijn om helder te communiceren op welke termijn mensen een antwoord kunnen verwachten van de gemeente.

Wat verder opvalt is dat er veel wordt verwacht van de inwoners en de rol van de gemeente is soms minder zichtbaar. Wij verwachten een coördinerende, stimulerende en zo nodig initiërende rol van de gemeente. Zeker als het gaat over de vrijwilligers. Later komen we hierop terug.

Hoofdstuk 2

De raden onderschrijven uw visie.

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten

Ook uw uitgangspunten kunnen wij onderschrijven.

Graag merken wij op dat er recentelijk afspraken zijn gemaakt m.b.t. de wijkverenigingen. Die steunen wij. Niet elke wijk heeft echter een wijkvereniging en soms wordt dit op een andere manier ingevuld. Het is niet altijd duidelijk welke positie b.v. de Bron heeft.

Ook zijn er diverse andere zeer belangrijke verbanden, zoals de kerken of de Zonnebloem die voorzien in ‘het omzien naar elkaar’.

Ten aanzien van communicatie: veel inwoners zijn op dit moment afhankelijk van de info via de Leusderkrant, echter de bezorging is ronduit slecht. Bij de ophaalpunten is de krant meestal snel weg. De ouderenbonden bieden de gemeente aan om gebruik te maken van hun nieuwsbrieven om info te delen onder hun leden. Ook de wijkverenigingen kunnen hierin een goede rol vervullen.

Het ontbreekt aan een toegankelijke sociale kaart, schrijft u. Maar de Huiskamer van Leusden heeft logischerwijs een goed zicht op de (on)mogelijkheden in Leusden  Het ontwikkelen van een digitale kaart is een goed idee, echter niet afdoende. Er is een groep die nu eenmaal niet in staat is gebruik te maken van social media en de computer. Promoot de app Leusden Leeft en ook Lariks kan een rol spelen zowel via hun site als in de contacten met inwoners.

Hoofdstuk 4 Speerpunten

De genoemde punten achten wij waardevol.

4.1 Rondkomen

Bij 4.1. ontbreekt een belangrijk item: nl inzetten op preventie/voorkomen dat jongeren schulden maken. Hierbij is de inzet van ouders, scholen en de banken van belang.

4.2 wonen en zorg

Wij willen benadrukken dat er haast gemaakt moet worden met het bouwen van woningen voor ouderen (levensloopbestendig). De dubbele vergrijzing is al jaren bekend en moet in Leusden een speerpunt zijn voor het beleid. Er zijn al veel onderzoeken gedaan. De noodzaak van opnieuw een onderzoek leidt tot vertraging en dat is niet nodig. In het verleden heeft de WSL een project uitgevoerd: ‘van groot naar fijn’. Een actieve ouderenadviseur kan hierin veel betekenen.

Daarnaast moeten we de jongeren niet vergeten. Betaalbare woningen voor starters is dringend noodzakelijk. Wij willen jongeren behouden voor Leusden. Alleen zo houden we een gezond en vitaal dorp.

Een veilige woonomgeving, sociaal en fysiek. is essentieel.

4.3 Netwerken

Wij onderschrijven uw de noodzaak tot het in kaart brengen van de lokale netwerken, het ontwikkelen van een sociale kaart die breed toegankelijk is. U geeft aan hierbij ‘onze partners’ te betrekken. Wij nemen aan dat u daarbij alle vrijwilligersorganisaties en de professionele welzijns- en zorgorganisaties bedoeld. 

Met name de Huiskamer van Leusden lijkt een goede partner om, i.s.m. Lariks, de sociale kaart actueel te houden en bewoners te ondersteunen bij het vinden van een passend aanbod op hun vragen naar ondersteuning.

4.4 Vrijwilligers/verbindend netwerk

Het vrijwilligerswerk staat onder druk en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. De nu actieve senioren zullen op een zeker moment een stap terug moeten doen. Dit vraagt van de gemeente een actieve rol zowel m.b.t. het (doen) ondersteunen als het werven van vrijwilligers. In deze zullen ook nieuwe wegen bewandeld moeten worden. Dit kan door b.v. een beroep te doen op Leusdens ondernemers die werknemers zouden kunnen faciliteren om projectmatig vrijwilligerswerk te doen. De rol van de Huiskamer van Leusden wordt in dit stuk onderbelicht.

Om het aanbod van de vele vrijwilligersorganisaties gemakkelijker vindbaar of toegankelijk te maken is de Huiskamer van Leusden opgericht. De Huiskamer organiseert netwerkbijeenkomsten en coördineert regelmatig de door de gemeente geïnitieerde online-bijeenkomsten van vele zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties onder de titel ‘Platform Leusden voor Elkaar’. De Huiskamer en Lariks werken nauwe samen. Moet de gemeente nu nog het initiatief nemen voor een Platform van en voor vrijwilligers?  Extra aandacht wordt gevraagd voor de jonge mantelzorgers, zie staan onder grote druk en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen.

4.5 Leefstijl, sport, bewegen

De raden adviseren hier positief over.

4.6 Opvoeden en opgroeien

Met waardering nemen wij kennis van uw voornemens inzake preventie en versterking van samenwerking, alsmede van het aanbod voor middelbare scholieren en jongvolwassenen.

Helaas is het al vele jaren moeilijk een compleet beeld te krijgen van de zorg voor de jeugd, de effectiviteit ervan en van de waardering van ouders en jeugdigen daarvoor.

Er loopt thans een ingrijpend proces tot hervorming van het zorgaanbod door regionalisering en vereenvoudigde inkoop- en verantwoordingsprocedures. Wij zien graag dat dit leidt tot meer transparantie, efficiëntie en effectiviteit van de jeugdzorg.

Graag merken wij nog op dat in onze huidige maatschappij ouderen door middel van oppassen op kleinkinderen een grotere rol in de opvoeding vervullen dan voorheen.

4.7 toekomstbestendig/passende ondersteuning

Terecht wordt opgemerkt dat er een kleine groep (5%) inwoners is die afhankelijk blijft van zorg.

Dit vraag een specifieke aanpak. Wij bevelen aan dit nader uit te werken.

Bevorderen van de inbreng van ervaringsdeskundigen lijkt ons uitstekend, alsmede de onafhankelijke clientondersteuner.

Hoofdstuk 5 Reguliere opgaven

Peuteropvang en voorschoolse educatie

Zie ook het advies van de Participatieraad d.d. 3-9-2020. Ons inziens zal het inzetten op meer gebruik  van deze voorziening (niet alleen kinderen met een spraak/taalachterstand) een preventieve werking uitgaan. In de gemeente Utrecht bestaat al jaren een breed aanbod op dit gebied. Ook kinderen waarbij thuis alleen de oorspronkelijke voertaal wordt gesproken blijken na de schoolvakantie een terugval te hebben. Het ontwikkelen van vakantieactiviteiten zou mogelijk soulaas bieden.

Doelgroepenvervoer

We wachten het onderzoek af. Automaatje is in Leusden een groot succes. Dit moeten we behouden.

Inclusie

Er wordt geparticipeerd in een regionaal project en er is subsidie. Wat daarmee wordt gedaan is hier niet zichtbaar. Tevens wordt er extra aandacht gevraagd voor de jonge LHTBI+. Zij zijn extra kwetsbaar in hun zoektocht naar de eigen identiteit.

Cliënt ervaringsonderzoeken WMO en Jeugd

Zoals wij al eerder opmerkten ontbreekt inzicht in de ervaring van jeugdigen en hun netwerken m.b.t. hun waardering van de geboden zorg. Wij onderschrijven uw pogingen satisfactieonderzoek integraal op te nemen in de contractering procedures die thans lopen.

6 Financiën

Er wordt € 20.000,- uitgetrokken voor het ontwikkelen van een digitale sociale kaart. Zoals al eerder gemeld zal niet iedereen toegang daartoe hebben, dus zal ook naar andere wegen gezocht moeten worden. Nauwe samenwerking met Lariks en de Huiskamer lijkt geboden. 

Namens de Participatieraad en de Cliënten Raad Leusden

Ine kerkhof