Wat doen we?

De Participatieraad Leusden is een onafhankelijke adviesraad voor het college van Burgemeester en Wethouders. Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over beleid en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet en ook op de Basismobiliteit. Dus Participatieraad adviseert over alle zaken die het gemeentebestuur regelt, of moet regelen, in het ‘Sociale Domein’. Dat omvat zorg, welzijn en wonen, werk en inkomen, jeugd en sociale samenhang en leefbaarheid.

De doelstelling van de Participatieraad is het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan, zodanig dat het de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van de ingezetenen van Leusden bevordert.