regiovisie omnv

ADVIES Regiovisie ‘Ondersteuning met noodzakelijk verblijf’
Datum advies: 10-08-2021
Onderwerp: Regiovisie ‘Ondersteuning met noodzakelijk verblijf’
Betreffende stuk: Opgesteld: maart – juli 2021
Ontvangen: 14-07-2021
Reactie:

Geacht college,
Graag adviseren wij over de regiovisie ‘Samen in de wijk’.
Ons advies is in hoofdlijnen positief. De regiovisie benadrukt enerzijds de lokale, gemeentelijke inzet
voor preventieve interventies en snel toegankelijke ondersteuningsvormen, alsmede het behouden van
de informele en formele netwerken van de cliënt, anderzijds de noodzakelijke samenwerking van de
instellingen en gemeenten om in een gevarieerd aanbod van voorzieningen te voorzien en die efficiënt
te benutten.
Het document ademt ons inziens te veel groei, herstel, eigen kracht als vanzelfsprekendheden. Er moet
ook oog zijn voor de doelgroep die permanent ondersteuning behoeft, al dan niet in de vorm van
beschermd wonen. Ook missen wij voldoende aandacht voor de doelgroep verstandelijk
gehandicapten en de mensen met niet-aangeboren hersenletsel.
Bovendien klinkt er wel erg veel optimisme in door over de gemeentelijke mogelijkheden voor
huisvesting, werk, dagbesteding en sociaal netwerk.
Proces
Zoals u schrijft zijn de participatieraden in de regiogemeenten betrokken bij de ontwikkeling van deze
regiovisie. Helaas merkten wij dat de plannen daarvoor ambitieuzer waren dan in de praktijk
(kennelijk) haalbaar. De participatieraad ontving soms laat, of na aandringen, de benodigde
informatie; regionaal overleg van de raden met de betrokken beleidsambtenaren was zeer moeizaam –
o.a. door online vergaderen met een groot en heterogeen gezelschap – en de verwachtingen van de
ambtenaren jegens de raden waren niet realistisch (zoals met name een gezamenlijk advies binnen
enkele dagen). Van interactie tussen de raden en de ambtenaren was zodoende veel minder sprake dan
gewenst.
Uiteindelijk zijn de opmerkingen van de gemeentelijke participatieraden wel gewogen en
becommentarieerd door de ontwerpers van de regiovisie.
Nadere reactie
Op pagina 3 wordt gesproken over behoud van het sociale netwerk. Dat is er helaas lang niet altijd
(meer).
Wat wordt bedoeld met tijdelijke woonplekken, qua duur en qua woningkenmerken?
De op pagina 5 en elders benadrukte transitie van ‘Beschermd Wonen’ naar ‘Beschermd Thuis’ doet
ons vrezen dat er meer druk wordt gelegd op de cliënt en diens omgeving. Voordat bewoners om
ondersteuning vragen zijn de eigen kracht en die van het netwerk vaak al uitputtend benut. Cliënten en
hun netwerk zijn, net als de samenleving, gebaat bij een goed toegankelijke en constructieve
dienstverlening in een vroeg stadium.
ADVIES Regiovisie ‘Ondersteuning met noodzakelijk verblijf’
Het is natuurlijk terecht om daar waar ontwikkeling in vaardigheden en kracht mogelijk is deze te
ondersteunen. Het is echter ook reëel om er van uit te gaan dat cliënten of hun netwerk periodes van
terugval hebben. Hoe ziet het vangnet er dan uit?
Naast de specifieke zorgelementen is o.i. het realiseren van voldoende mogelijkheden voor passende
huisvesting voor de doelgroep een belangrijke verantwoordelijkheid van gemeente en woningstichting.
Lokaal, gemeentelijk, maatwerk om cliënt en het netwerk te ondersteunen is van grote waarde, maar
daar waar ‘noodzakelijk’ verblijf nodig is, moet dit, zoals de term al aangeeft, ook snel geboden
kunnen worden.
Wij zien een spanningsveld tussen de lokale regie en de centrale toegang. De CT moet dienstbaar zijn
aan de lokale ondersteuning.
Uit de opmerkingen in de matrix blijkt dat de licht verstandelijk beperkten wel tot de doelgroep
behoren, maar in deze nota krijgt deze groep o.i. onvoldoende aandacht, evenals de mensen met nietaangeboren hersenletsel.
Op pagina 19 staat ‘de herstelfunctie centraal’. Dat mag niet leiden tot onvoldoende aandacht en
gastvrijheid voor de blijvend beperkten.
Krijgt deze regiovisie ook een vertaling in het woonbeleid?


Met vriendelijke groet,
namens de Participatieraad Leusden en de Raad voor Cliëntenparticipatie Leusden,
Jan Burger